СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - 17 «Електроніка та телекомунікації»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ - 171 «Електроніка»

 Згідно переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо – професійним рівнем молодшого бакалавра, коледж, проводить підготовку молодшого бакалавра за даною спеціальністю з початку заснування нашого навчального закладу. За цей час було підготовлено більше 1000 молодих спеціалістів, які успішно працюють в різних галузях промисловості, обслуговування населення, торгівлі.

Техніки - конструктори (електроніка) можуть займати первинні посади:

 - техніка-конструктора (електроніка);

 - техніка-технолога (електроніка);

 - техніка обчислювального центру;

 - техніка з експлуатації та ремонту устаткування;

 - техніка з автоматизації виробничих процесів;

 - техніка з підготовки виробництва;

 - техніка з стандартизації;

 - оператора електронних обчислювальних машин;

 - техніка – оператора електронного устаткування;

 - електромеханіка засобів автоматики та приладів автоматичного устаткування;

 - контролера медичного устаткування;

 - електромеханіка з ремонту та обслуговуванню медичного устаткування;

 - електромеханіка з ремонту та обслуговуванню медичного рентгенівського устаткування.

 А також мають пріоритетне право при необхідності призначатися на посаду:

 - інженера по електронним виробам, автоматики та телемеханіки;

 - інженера по обслуговуванню медичної апаратури та інших електронних виробів.

  Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі кафедри «Радіотехніка» та «Приладобудування» в Черкаському державному технологічному університеті та інших навчальних закладах України за даним профілем.

  Навчання за даною спеціальністю в основному здійснюється за рахунок державного замовлення. Студенти, які успішно навчаються отримують стипендію 1500 грн.

Спеціальність «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки» існує з першого дня існування коледжу.

  В 1981-1982 навчальному році був здійснений перший набір студентів-працівників цехів, відділів та інших підрозділів радіоприладного заводу м.Сміла на вечірнє відділення, а з 90-х років здійснюється навчання на денному відділенні на базі середньої школи.

Плата

 Враховуючи потреби часу в 2006 р. спеціальність змінила свою спеціалізацію на «Технічне обслуговування та ремонт побутової електронної апаратури».

 Професія пов'язана з проектуванням, виробництвом та ремонтом різноманітної апаратури та приладів. Вона стосується сучасних інформаційних технологій, а тому їй властива універсальність: знання, вміння, навички, набуті під час навчання в коледжі, можна використати при розробці, виробництві, експлуатації і ремонті найсучаснішої електронної апаратури.

 На сьогоднішній день розробка і виробництво електронних пристроїв є однією з самих динамічно розвиваючих і перспективних напрямків. На роботі, вдома, на вулиці, практично всюди, нас оточують різноманітні електронні помічники, яких іноді ми зовсім не помічаємо. Ми звикли, повертаючи додому, передивитися улюблений фільм або послухати музику, поблукати просторами Інтернету або просто приємно провести час за грою. Але якщо телевізор, комп’ютер, музичний центр, виходить з ладу, світ стає маленьким сірим і сумним. І тоді, ми, як правило, кидаємося до сервісного центру або викликаємо майстра і в цей момент майстер перетворюється для нас в лікаря реаніматолога, котрий повертає радість життя.

 Це одна з самих інтелектуальних професій. Займається виробництвом, обслуговуванням та ремонтом електронної апаратури. Найбільш складний етап роботи – технічна діагностика апарату, виявлення основних причин несправностей і визначення способів послідовності їх усунення, підбір необхідного інструменту, деталей, матеріалів, обладнання. Основними робочими інструментами фахівців даного профілю є засоби обчислювальної техніки від персонального комп'ютера і спеціалізованих вимірювальних пристроїв до систем штучного інтелекту.

 Дбаючи про отримання студентами міцних знань, колектив коледжу спрямовує зусилля на оновлення навчальних лабораторій і найефективніше використання виробничої бази провідних підприємств міста. Так, останніми роками створені комп’ютерні класи, обладнані сучасними ЕОМ. Студенти користуються мережею Internet, до якого приєднані всі аудиторії.

 У комп’ютерних класах студенти виконують контрольні, розрахунково-графічні та курсові роботи.

 Студенти навчаються в атестованих навчально-виробничих лабораторіях, оснащених сучасною електронною, аудіо- та відео- технікою, вивчають сучасні комп’ютерні технології.

Основні виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння, якими повинен володіти випускник

 - Використовуючи інформацію, що характеризує пристрій, та користуючись нормативною базою, визначати під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста технічний рівень та рівень якості пристрою чи його складових частин.

 - Використовуючи матеріальні носії інформації, під керівни­цтвом більш кваліфікованого спеціаліста уміти досконало ви­вчити пристрій, скласти структурну схему його будови, визна­чити принципи роботи, необхідність матеріалів та комплектуючих виробів

 - Використовуючи характеристики технологічного обладнання, нормативні акти та чинне законодавство, керуючись виробни­чим планом підрозділу, аналізувати та оцінювати діяльність підрозділу з метою виявлення виробничих резервів та визначення найраціональнішого використання робочої сили.

 - Використовуючи матеріальні носії інформації, чинні стан­дарти та діючі нормативи, засоби оргтехніки, виконувати технічну роботу з розробки та оформлення різних видів ділової, планової, звітної, нормативно-технічної, конструкторської, тех­нологічної, експлуатаційної та ремонтної документації.

 - Використовуючи матеріальні носії інформації, користуватися засобами оргтехніки, зв¢язку, ПЕОМ для оформлення і тиражування робочої документації, обміну інформацією з іншими підрозділами і зовнішніми абонентами.

 - Використовуючи матеріальні носії інформації та чинні стандарти, вносити зміни в конструкторську, технологічну та ремонтну документацію після, модернізації, удосконалення, при виправленні помилок.

 - Використовуючи діючі нормативи, стандарти та технічну документацію визначати та складати перелік продукції, яка підлягає вхідному контролю, та проводити роботи щодо його організації, користуючись вимірювальними приладами і інструментом, уміти проводити контроль електрорадіоелементів на відповідність їх параметрів паспортним даним, проводити періодичний контроль за дотриманням правил та термінів зберігання продукції, яка надходить в підрозділ підприємства, контролювати добір виборок та проб, який проводять робітники складських приміщень, та складати акти, виконувати під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста конструкторські розрахунки основних вузлів пристрою, вибирати і обґрунтовувати схеми вузлів ВЕТ.

 - Використовуючи довідкові дані, нормативно-технічні документи, вибирати під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста елементну базу, деталі та вузли з урахуванням призначення, умов експлуатації, вимог уніфікації і стандартизації.

 - Використовуючи проектно-конструкторську та технологічну документацію, діючу нормативну та інформаційну базу, під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста складати програми та методики випробувань експериментальних та дослідних зразків. проводити випробування експериментальних та дослідних зразків, дослідної партії, тощо.

 - Використовуючи ЄСТД, технічну документацію на обладнання, іншу нормативно-технічну, технологічну і довідкову документацію та типові технологічні процеси, затверджені інструкції: - визначати потрібне обладнання, оснащення, інструмент тощо, знаходити раціональні варіанти їх використання. Користуючись технічною документацією радіотехнічних пристроїв, довідниками, вимірювальними приладами і монтажним інструментом під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста уміти вибирати і застосовувати основні методи електрорадіовимірювань та раціонально вибирати електрорадіовимірювальні прилади для діагностики вузлів радіотехнічних пристроїв.

Користуючись технічною документацією ВЕТ, довідниками, вимірювальними приладами і монтажним інструментом під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста проводити окремі регулювальні та налагоджувальні роботи електронних пристроїв та його складових частин, виконувати нескладний поточний ремонт в період технічного обслуговування.

 - Використовуючи діючі нормативи та стандарти контролювати забезпечення підрозділу підприємства матеріалами, комплектуючими виробами, обладнанням, оснащенням, інструментом відповідно до встановлених завдань, перевіряти якість продукції і виконаних робіт, користуючись технологічною документацією, контрольно-вимірювальними приладами і інструментом.

ПРОФІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯКІ ВИВЧАЮТЬСЯ

 - Теорія електричних та магнітних кіл

 - Радіоавтоматика

 - Основи метрології та технічні вимірювання

 - Радіоелектроніка

 - Мікросхемотехніка

 - Джерела електроживлення

 - Обчислювальні та мікропроцесорні пристрої в електронних апаратах

 - Стандартизація

 - Основи матеріалознавства та матеріали електронних апаратів

 - Основи конструювання, технологія виготовлення та ремонт виробів електронної техніки

 - Контроль якості виробів електронної техніки

 - Технічне обслуговування і ремонт виробів електронної техніки

 - Радіотехнічні пристрої

 - Основи телебачення

 - Технічне обслуговування і ремонт комп'ютерної техніки

 - Технологія виготовлення виробів електронної техніки

 - Супутникове телебачення, технічне обслуговування і ремонт

ТА ЦИКЛ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

 - Навчальна радіомонтажна практика

 - Навчальна електрорадіовимірювальна практика

 - Навчальна практика на отримання робітничої професії

 - Навчальна комп'ютерна практика

 - Виробнича технологічна практика

 - Виробнича переддипломна практика