ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

  Підготовка фахівців на заочному відділенні Смілянського промислово – економічного коледжу ЧДТУ проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України.

  Заочна форма навчання є однією із форм здобуття певного рівня вищої освіти без відриву від виробництва. Ринкові відносини, сучасне виробництво ставлять підвищені вимоги до підготовки фахівців. Хороший спеціаліст повинен мати не тільки високопрофесійну підготовку, а й бути вмілим організатором виробництва, мудрим та далекоглядним керівником колективу. Студентські роки – це не тільки час навчання, а й духовного збагачення, підвищення особистого культурного рівня, отримання незабутніх вражень від студентських років.

  Студенти заочної форми навчання мають змогу:
- отримати вищу освіту без відриву від основної діяльності;
- вільний графік, можливість навчатись у зручний час;
- одночасне отримання теоретичних знань із закріпленням їх на практиці доступу не тільки до особистого досвіду викладачів, але й обміну практичними й теоретичними знаннями з працюючими однокурсниками;
- встановлення ділових контактів.

  Організація навчального процесу на заочній формі навчання у Смілянському промислово – економічному коледжі ЧДТУ

  Коледж здійснює підготовку фахівців на заочній формі навчання за освітньо – кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр на основі договорів на освітні послуги з фізичними і юридичними особами (платне навчання).

  Зміст навчання визначається навчальними планами та програмами, затвердженими у встановленому порядку. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за заочною формою, мають статус студента і на них поширюються права та обов'язки, що визначені чинним законодавством.

  Навчальний процес передбачає проведення настановчої сесії, заліково – екзаменаційних сесій, консультацій у міжсесійний період з окремих розділів і тем навчальних дисциплін, а також проведення поточного контролю знань передбаченого робочою навчальною програмою. Студенти зобов’язані з’являтися на аудиторні заняття (лекції, семінарські, практичні), вчасно виконувати контрольні роботи та завдання для самостійного опрацювання. Координуючим документом є графік навчального процесу.

  Аудиторні заняття і консультації з навчальних дисциплін проводять за розкладом для відповідної навчальної групи під час настановчої та лабораторно-екзаменаційних сесій.

  Домашні контрольні роботи студент виконує у міжсесійний період. Кількість контрольних робіт з дисципліни регламентується навчальним планом відповідного напряму підготовки, а їх обсяг обмежується розрахунком часу для самостійної роботи студента, який визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Виконані контрольні та курсові роботи студент складає для реєстрації та передачі викладачеві для їх перевірки і допуску до захисту. Успішний захист контрольних робіт є необхідною умовою для допуску студента до складання заліків та екзаменів.

  Заліки і екзамени викладачі приймають згідно з розкладом. Оцінка виставляється в журнал, екзаменаційну чи залікову відомості та у залікову книжку студента. Викладач несе відповідальність за заповнення та збереження залікової (екзаменаційної) відомості.

  Для заочного навчання графіком навчального процесу передбачена сумарна тривалість сесій на навчальний рік, що відповідає обсягу визначених законодавством додаткових відпусток і складає 40 календарних днів оплачуваної відпустки щорічно, а також до 15 днів додаткової відпустки щорічно без збереження зарплати.

  На сесію студенти прибувають відповідно до графіку навчального процесу, одержавши повідомлення або довідку-виклик встановленої форми. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які не мають академічних заборгованостей (або академічних розходжень) за попередній курс. Довідка-виклик є документом суворої звітності і підлягає реєстрації із зазначенням номера та дати видачі.

  Після завершення лабораторно-екзаменаційної сесії, а також після повного виконання навчального плану за поточний навчальний рік (семестр) студент зобов’язаний завізувати залікову книжку на заочному відділенні.

  До складання державних іспитів наказом директора допускаються студенти, які завершили теоретичне і практичне навчання на відповідному рівні підготовки (атестовані з усіх дисциплін навчального плану).